காப்பியங்களில் பெண்ணியம்

ஈரோடு கொங்கு கலை அறிவியல் கல்லூரிக்கான சொற்பொழிவு.

Published by பவள சங்கரி

thamizharvaazhviyal@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: