முனைவர் ரேணுகா தேவியின் 2 நூல்கள் திறனாய்வு

https://drive.google.com/file/d/1tvyv41whry35_JWZUzONsvooIZfoTrO2/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1tvyv41whry35_JWZUzONsvooIZfoTrO2/preview

Watch “24 வயதில் 50 கோடி மதிப்புள்ள நிறுவனத்தை உருவாக்கிய மாற்றுத்திறனாளியின் வைராக்கியம் | Srikanth Bolla” on YouTube